Haber Detayı
15 Ekim 2020 - Perşembe 12:10 Bu haber 6535 kez okundu
 
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU
TRA2/19/SODESGPD/0010 referans numaralı Yarınlarda Bende Varım isimli Sodep Proje Kapsamında 2 adet 500m² Gotik Sera, 1 Adet Çelik Sundurma, 1 Adet Spor Sahası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
RESMİ İLANLAR Haberi
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

TRA2/19/SODESGPD/0010 referans numaralı Yarınlarda Bende Varım isimli Sodep Proje Kapsamında 2 adet 500m² Gotik Sera, 1 Adet Çelik Sundurma, 1 Adet Spor Sahası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası              :2020/547532
1-İdarenin
a) Adresi                           :KÜLLÜK MAHALLESİ KÜME EVLERİ 462 76000 MERKEZ IĞDIR                MERKEZ/IĞDIR
b) Telefon ve faks numarası        :04762785800 - 04762785800
c) Elektronik Posta Adresi           :ab174180@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet 500m² Gotik Sera, 1 Adet Eğitim ve Dinlenme faliyet    lerinde kullanmak üzere Çelik Sundurma, 1 Adet spor faliyet    lerinde kullanılmak üzere Spor Sahası Yapım İşi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan                 idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : IĞDIR İLİ KÜLLÜK MAHALLESİ KÜME EVLERİ HAVAALANI    YOLU ÜZERİNDE BULUNAN IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK    CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi    yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KÜLLÜK MAHALLESİ KÜME EVLERİ HAVAALANI YOLU ÜZERİ                   MERKEZ IĞDIR
b) Tarihi ve saati : 02.11.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞ OLAN YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN (B)III. GRUP İŞLER BENZER İŞLER OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar IĞDIR S TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Kaynak: Editör: Nihat ARAS
Etiketler: BİNA, İŞLERİ, YAPTIRILACAKTIR, IĞDIR, S, TİPİ, KAPALI, VE, AÇIK, CEZA, İNFAZ, KURUMU, İŞYURDU, MÜDÜRLÜĞÜ, DİĞER, ÖZEL, BÜTÇELİ, KURULUŞLAR, CEZA, İNFAZ, KURUMLARI, İLE, TUTUKEVLERİ, İŞ, YURTLARI, KURUMU,
Yorumlar
Haber Yazılımı